Iran

Tehran Metro

Tehran Metro logo

System map

Tehran Metro map

Download (jpg)

Links

Stations

Meydan-e San'at Metro Station
Meydan-e San’at Metro Station
Haghani Metro Station
Haghani Metro Station

Line 1

 • Tajrish
 • Gheytariyeh
 • Shahid Sadr
 • Gholhak
 • Shariati
 • Mirdamad
 • Shahid Haghani
 • Shahid Hemmat
 • Mosalla
 • Shahid Beheshti
 • Shahid Mofatteh
 • Shohada-ye Haftom-e Tir
 • Taleghani
 • Darvazeh Dowlat
 • Saadi
 • Imam Khomeini
 • Panzdah-e-Khordad
 • Khayam
 • Meydan-e Mohammadiyeh
 • Shush
 • Payane Jonoob
 • Khazane
 • Ali Abad
 • Javanmard-e-Ghassab
 • Varamin
 • Shahr-e-Rey
 • Tehran-South Depot
 • Palayeshgah
 • Shahed – Bagher Shahr
 • Haram-e Motahhar
 • Kahrizak

Line 2

 • Tehran (Sadeghiyeh)
 • Tarasht
 • Daneshgah-e Sharif
 • Shademan
 • Shahid Navvab-e Safavi
 • Meydan-e Horr
 • Daneshgah-e Emam Ali
 • Hasan Abad
 • Emam Khomeini
 • Mellat
 • Baharestan
 • Darvazeh Shemiran
 • Emam Hossein
 • Shahid Madani
 • Sabalan
 • Fadak
 • Janbazan
 • Sarsabz
 • Daneshgah-e Elm-o San’at
 • Shahid Bagheri
 • Tehranpars
 • Farhangsara

Line 3

 • Ghaem
 • Shahid Mahallati
 • Nobonyad
 • Hossein Abad
 • Heravi
 • Shahid Zeyn-o-ddin
 • Khajeh Abdollah-e Ansari
 • Shahid Sayyad-e Shirazi
 • Shahid Ghoddoosi
 • Sohrevardi
 • Shahid Beheshti
 • Meydan-e Jahad
 • Mirzaye Shirazi
 • Meydan-e Vali Asr
 • Teatr-e Shahr
 • Moniriyeh
 • Mahdiyeh
 • Rahahan
 • Javadiyeh
 • Zam Zam
 • Shahrak-e Shari’ati
 • Abdol Abad
 • Ne’mat Abad
 • Azadegan

Line 4

 • Eram-e Sabz
 • Shahrak-e Ekbatan
 • Bimeh
 • Meydan-e Azadi
 • Ostad Moein
 • Doctor Habib-o-llah
 • Shademan
 • Towhid
 • Meydan-e Enghelab-e Eslami
 • Theatre-e Shahr
 • Ferdowsi
 • Darvazeh Dowlat
 • Darvazeh Shemiran
 • Meydan-e Shohada
 • Sheykh-o-raeis
 • Piroozi
 • Nabard
 • Nirooye Havaei
 • Shahid Kolahdooz

Line 5

 • Hashtgerd
 • Golshahr
 • Mohammad Shahr (Mahdasht)
 • Karaj
 • Alborz
 • Garmdarreh
 • Vardavard
 • Iran Khodro
 • Chitgar
 • Varzeshgah-e Azadi
 • Eram-e Sabz
 • Tehran (Sadeghiyeh)

Line 6

 • Emam Hossein
 • Meydan-e Shohada
 • Be’sat
 • Kiyan Shahr
 • Dowlat Abad

Line 7

 • Basij
 • Molavi
 • Meydan-e Mohammadiyeh
 • Mahdiyeh
 • Helal-e Ahmar
 • Beryanak
 • Komeyl
 • Roudaki
 • Shahid Navvab-e Safavi
 • Daneshgah-e Tarbiat Modares
 • Tehran Milad Tower
 • Meydan-e San’at