Russia

Nizhny Novgorod Metro

Nizhny Novgorod Metro logo

System map

Nizhny Novgorod Metro map

Download (jpg)

Schedule

The metro operates from 5:30 to 00:20.

Links

Gallery

Avtozavodskaya station
Avtozavodskaya station
Gorkovskaya Station
Gorkovskaya Station
Chkalovskaya station
Chkalovskaya station
Strelka station
Strelka station
Kirovskaya station
Kirovskaya station